ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INDULITE B.V. GEVESTIGD TE DRUTEN, DEZE VOORWAARDEN ZIJN

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE TIEL ONDER DOSSIERNUMMER 11057168

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten door
Indulite B.V., verder te noemen Indulite, aan de afnemers zijn
uitsluitend deze voorwaarden van toepassing voor zover niet
door beiden hiervan nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop-,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Indulite
niet aanvaard.

Artikel 2 – Verkoopcondities

a. Alle van Indulite uitgegane offertes zijn vrijblijvend. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting, montage en
installatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk
zijn overeengekomen.

b. Bij bedragen boven de 500 (vijfhonderd) euro zijn de
opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco aan
huis binnen Nederland en voor lagere bedragen zullen
de verzend of transportkosten separaat in rekening
worden gebracht. Bij gebreke van een
plaatsaanduiding geldt de prijs per levering ten
hoofdkantore van de afnemer in Nederland.

c. Orders en acceptatie van offertes door de afnemer
gelden als onherroepelijk.

d. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan,
komt deze tot stand op de dag van ondertekening van
het contract door Indulite, onderscheidenlijk op de dag
van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging
door Indulite.

e. Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg
van voorzienbare omstandigheden – is Indulite
gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.

f. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door
Indulite in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd,
met de afnemer tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven het contract of de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan
wel door haar boven de in het contract of
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd. Betaling van
meerwerk geschiedt zodra dit aan de afnemer in
rekening is gebracht.

g. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt
afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet
teruggenomen.

Artikel 3 – Levertijd

a. Een door partijen overeengekomen levertijd gaat in op
de dag van de totstandkoming van de overeenkomst,
dan wel, indien later, op de dag dat Indulite in het bezit
is van alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst.

b. Een leveringstijd geldt slechts als richtlijn, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Behoudens grove schuld aan de zijde van Indulite geeft
overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht
op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door
welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot
het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 4 – Levering, vervoer en opslag

a. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als
geleverd wanneer ze door Indulite, dan wel de
vervoerder, aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld
op de afgesproken plaats van levering. Van de ter
beschikkingstelling zal een aantekening worden
gemaakt op de vrachtbrief of een soortgelijk
document. De afnemer draagt zorg voor de lossing, de
in ontvangstneming en de controle van de geleverde
zaken en draagt tevens zorg voor de opslag en de
beveiliging daarvan.

b. Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin
van art. 4, sub a en sub c, draagt de afnemer het risico
voor alle directe en indirecte schade die aan of door
de zaken mochten ontstaan, behoudens voorzover aan
grove schuld van Indulite te wijten. Indien de afnemer
na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van
de zaken zal Indulite gerechtigd zijn de kosten van
opslag van de zaken aan de afnemer in rekening te
brengen.

c. Indien Indulite op schriftelijk verzoek van de afnemer, in
afwijking van het onder sub a bepaalde, de zaken via
de TPG Post of een daarmee vergelijkbare organisatie
per post verzendt, gelden de zaken ten aanzien van de
levertijd wanneer ze voor verzending aan de TPG Post
of een soortgelijke organisatie ter beschikking zijn
gesteld, één en ander nadat de afnemer daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld.

d. De afnemer zal de zaken keuren binnen uiterlijk 3
(drie) werkdagen na de levering als bedoeld in artikel
4, sub a en c.

e. Indien de onder sub d bedoelde termijn zonder
schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde
klachten is verstreken, worden de zaken geacht te zijn
geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van
Indulite tot nakoming van haar garantieverplichtingen
zal de acceptatie volgens de vorige volzin elke
vordering van de afnemer van een tekortkoming in de
prestatie van Indulite uitsluiten.

f. Indulite is gerechtigd om te leveren in gedeelten
(deelleveringen), welke afzonderlijk kunnen worden
gefactureerd, de afnemer is dan verplicht te betalen
overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.

Artikel 5 – Betaling

a. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt dat de
betaling van het gefactureerde bedrag door de
afnemer dient te geschieden in twee termijnen, nl. 40
(veertig) % direct na de totstandkoming van de
opdracht en 60 (zestig) % binnen 30 (dertig) dagen na
factuurdatum op de door Indulite aan te geven wijze.
Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of
verrekening door de afnemer.

b. Wanneer enige betaling niet tijdig geschiedt, is de
afnemer van rechtswege in verzuim en is de afnemer
zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag,
een rente verschuldigd op het uitstaande bedrag van
1,5% per maand, waarbij overschrijding van de
betaaltermijn met een deel van een maand zal gelden
als overschrijding met een volle maand.

c. Zodra de afnemer in verzuim is met enige betaling zal
de afnemer de ter incasso van de vordering door
Indulite gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke
kosten aan Indulite verschuldigd zijn.

d. Indien de afnemer op enigerlei wijze in verzuim is met
zijn betalingsverplichtingen, zal Indulite gerechtigd zijn
haar lopende leverings- en andere verplichtingen
jegens de afnemer tot nadere order op te schorten
danwel, zonder dat daarvoor een voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat dit op enigerlei wijze tot enige
schadeplichtigheid jegens de afnemer zal kunnen
leiden.

Artikel 6 – Overmacht

a. In alle gevallen van overmacht, met inbegrip van
transportmoeilijkheden, epidemie, brand, staking en
uitsluiting, bedrijfsstoringen, overheidsbesluiten en
maatregelen van welke aard dan ook,
oorlog(sgevaar), staat van beleg en dergelijke, zowel
aan de zijde van Indulite als aan de zijde van haar
leveranciers, zal Indulite haar leveringsverplichtingen
geheel of gedeeltelijk jegens de afnemer opschorten,
danwel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk mogen ontbinden,
zonder dat dit tot schadeplichtigheid harerzijds jegens
de afnemer zal kunnen leiden.

b. Indien Indulite zich op overmacht wil beroepen, zal zij
binnen tien werkdagen na het ontstaan van de
overmachtsituatie, of het bekend worden hiervan, de
afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

a. Onverminderd het in artikel 4 sub a, b en c gestelde,
gaat de eigendom van de door Indulite geleverde
zaken eerst op de afnemer over zodra deze aan
Indulite alles (waaronder gefactureerd bedrag inclusief
rente en kosten) heeft voldaan wat de afnemer aan
Indulite terzake van leveringen of werkzaamheden
verschuldigd is. Een retentierecht op die zaken komt de
afnemer niet toe.

b. De afnemer is slechts gerechtigd tot die daden met
betrekking tot zaken waarop een

eigendomsvoorbehoud van Indulite rust, die tot de
normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf
behoren.

c. Bij verkoop van de zaken op krediet aan derden is de
afnemer verplicht van zijn afnemers een
eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
het bepaalde van dit artikel.

d. Zolang de eigendom van door Indulite geleverde zaken
niet op de afnemer is overgegaan, zal deze niet
gerechtigd zijn deze te verpanden of op enige andere
wijze aan derden enig recht daarop te verlenen, tenzij
anders dan in dit artikel vermeld.

e. Indulite zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De
afnemer zal aan Indulite alle medewerking verlenen
teneinde Indulite in de gelegenheid te stellen het in sub
a opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen
door terugneming van de zaken, met inbegrip van de
daartoe eventueel benodigde demontage.

f. Betalingen door de afnemer aan Indulite zullen telkens
geacht worden betrekking te hebben op de langst
openstaande factuur van Indulite.

Artikel 8 – Garanties

a. Onverminderd de hierna gestelde beperking staat
Indulite in zowel voor de deugdelijkheid van de door
haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het
daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor
zover het betreft bij keuring niet waarneembare
gebreken aan de geleverde zaken waarvan de
afnemer bewijst dat zij binnen 6 (zes) maanden na de
levering volgens artikel 4, sub a, b en c, zijn opgetreden
uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een
onjuistheid in de door Indulite toegepaste constructie
dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of
gebruik van slecht materiaal.

b. In afwijking van het bepaalde onder a, gelden voor
zaken en onderdelen door Indulite van derden
betrokken, de door deze derden gestelde
garantietermijn.

c. Door Indulite geleverde zaken waarover door de
afnemer terecht en tijdig is gereclameerd, worden naar
keuze van Indulite hetzij hersteld, hetzij teruggenomen
tegen het voor deze zaken gefactureerde bedrag,
hetzij vervangen door gelijksoortige zaken waaraan
geen gebreken kleven.

d. Indulite zal van de in artikel 8 en 11 gegeven garantie
zijn bevrijd indien aan de door Indulite aan de afnemer
geleverde zaken, door de afnemer of derden
wijzigingen zijn aangebracht, alsmede indien de
geleverde zaken niet in overeenstemming met de
specificatie of de normale bestemming zijn gebruikt
alsmede indien de afnemer enige uit de onderliggende
overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting
jegens Indulite niet of niet tijdig nakomt. Indulite zal
eveneens van de in de artikelen 8 en 11 gegeven
garantietermijn zijn bevrijd ingeval van
onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door
of onzorgvuldig gedrag van de afnemer, diens
personeel of andere door hem ingeschakelde
personen.

Artikel 9 – Reclames

a. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig
mogelijk na de ontdekking hiervan doch uiterlijk binnen
14 (veertien) dagen na het verstrijken van de
garantietermijn in schriftelijk vorm te geschieden, bij
overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen
Indulite terzake van die gebreken vervalt.

b. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te
worden ingediend en wel binnen 14 (veertien) dagen
na verzenddatum van de factuur.

c. Rechtsvorderingen terzake van gebreken dienen
binnen 1 (één) jaar na de tijdige reclame op straffe van
verval aanhangig te worden gemaakt.

d. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer
nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van
Indulite.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Indulite is beperkt tot
nakoming van de in de artikelen 8 en 11 van deze
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
Behoudens grove schuld aan de zijde van Indulite en
behoudens het bepaalde in de vorige volzin is alle
aansprakelijkheid van Indulite, zoals voor bedrijfschade,
andere indirecte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Indulite is
derhalve ook niet aansprakelijk voor schade door
schending van enig intellectuele eigendomsrechten
van derden als gevolg van gebruik van door of namens
de afnemer verstrekte gegevens zoals tekeningen,
modellen, ontwerpen en dergelijke.

b. In alle gevallen waarin, ondanks het bepaalde onder a,
Indulite krachtens een rechtelijke uitspraak tot
schadevergoeding gehouden is, wordt deze
schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat
ingevolge de verzekeringen van Indulite in het
betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien een beroep
op het in de vorige volzin bepaalde niet wordt
gehonoreerd, zal het bedrag aan schadevergoeding
nimmer hoger zijn dan de netto factuurwaarde van het
geleverde waardoor de schade is ontstaan.

c. De afnemer is gehouden Indulite te vrijwaren
respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
waarvoor de aansprakelijkheid van Indulite in deze
voorwaarden in de verhouding met de afnemer is
uitgesloten.

Artikel 11 – Dienstverlening en inbedrijfstelling

a. Indien Indulite met de afnemer enige vorm van
dienstverlening terzake van de door Indulite geleverde
zaken overeenkomt, zoals inbedrijfstelling daarvan, zal
Indulite zich inspannen deze diensten met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met
de afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.

b. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in
fasen zal plaatsvinden, kan Indulite de aanvang van de
diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen
totdat de afnemer de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

c. De afnemer aanvaardt dat, indien partijen
overeenkomen dat de te leveren diensten worden
uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van
de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.
Indulite zal de afnemer daaromtrent zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.

d. In afwijking van het in artikel 8, sub a, b en c bepaalde,
wordt terzake van de door Indulite verrichte diensten,
tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie
gegeven voor de deugdelijkheid van de verrichte
diensten voor een periode van zes maanden. Deze
garantie behelst de enkele verplichting van Indulite om
in geval van ondeugdelijkheid de betreffende diensten,
voorzover ondeugdelijk geschied, opnieuw te
verrichten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen Indulite en de afnemer, zowel in de precontractuele als in de contractuele fase, inclusief alle daaruit voortvloeiende geschillen van welke aard dan ook, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.